Nr. tel/fax:
0253/
Adresa:
sat Stoina, comuna Stoina, jud. Gorj Acte necesare

Ajutor de înmormântare
CF L. 416/2001

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveţi nevoie de următoarele acte:

 • certificat deces (copie şi original)

 • act de identitate al solicitantului

 • act de stare civilă al solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul (moştenitor,tutore,curator)

 • dovezi privind suportarea înmormântării

Ajutorul de înmormântare se acordă numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social


Acte necesare acordarii ajutorului social:
CF L. 416/2001  

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

 • certificat de naştere părinţi şi copii

 • certificat de căsătorie

 • buletin de identitate sau carte de identitate

 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)

 • adeverinta de elev sau student

 • acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap

 • adeverinţe eliberate de AJOFM Gorj

 • adeverinţă venit eliberat de primăria de domiciliu

 • adeverinţe medicale (apt de muncă)

 • cupon pensie;şomaj;salariu sau orice alte venituri permanente

 • cupon alocaţie de stat pentru copii (CEC)

 • cupon alocaţie suplimentară pentru familii cu mulţi copii

 • cerere tip

 • dosar cu şină

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" şi original.


Inregistrarea căsătoriei se face la primăria de domiciliu al unuia dintre soţi, iar o dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • actul de identitate

 • certificatul de naştere în original şi în copie

 • certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

 • acte în original şi în copie din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare


O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

 • certificatul constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări

 • actul de identitate al celui decedat

 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare în cazul persoanelor supuse obligaţiilor militare


Inregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii intocmit pe formular tip, care va trebuie sa poarte nr. de inregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului

 • certificatul de nastere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă.

 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi


 

© 2006 - Centrul de Calcul - All rights reserved.

Avertisment - Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati adresa Centrului de Informare al Comisiei Europene în Romania.